Apie asociaciją

Lietuvos geotermijos asociacija (LGA) - tarptautinę veiklą vykdanti laisvanoriška mokslinė organizacija, kuri į savo veiklą įtraukia visuomeninius fizinių bei juridinių asmenų organizuojamus geoterminius projektus bei programas. Jau daugiau nei dvidešimtmetį veikianti nevyriausybinė organizacija užsiima atstovavimu, organizavimu, rėmimu, skatinimu bei įgyvendinimu įvairių geoterminių veiklų.

Iš Lietuvos geotermijos asociacijos įstatų

LGA yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kuris pagal savo prievoles atsako visu savo turtu ir neatsako už narių prisiimtus įsipareigojimus.

LGA turi ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, antspaudą, sąskaitas bankuose, simboliką.

LGA turi paramos gavėjo statusą.

LGA veiklos tikslai:

  • 1.    Atstovauti asociacijos narių interesus valstybinėse institucijose.
  • 2.    Organizuoti savo narių informacinį aprūpinimą ir geoterminės veiklos rezultatų populiarinimą.
  • 3.    Remti ir propaguoti perspektyvius geotermijos projektus ir programas.
  • 4.    Skatinti ir padėti  koordinuoti veiklą, susijusią su geoterminių išteklių tyrimu ir naudojimu.
  • 5.    Skleisti informaciją apie savo veiklą visuomenėje, propaguoti LGA tikslus ir uždavinius.

Šių tikslų įgyvendinimui LGA:

  • 1.    Organizuoja mokslinius seminarus, konferencijas geotermijos ir geoterminių išteklių problemoms spręsti.
  • 2.    Sudaro fondą geotermijos, geoterminės energijos ir  geotermijos technologijų vystymui, LGA narių komandiruotėms.
  • 3.    Viešina savo veiklą juridiniams ir fiziniams asmenims, siekiant gauti paramą LGA veiklos tikslams įgyvendinti.
  • 4.    Bendradarbiauja su valstybės institucijomis, individualiomis, akcinėmis bendrovėmis, visuomeninėmis ir tarptautinėmis organizacijomis, užsiimančiomis geoterminiais tyrimais, moksliniais – tiriamaisiais, eksperimentiniais - techniniais ir finansiniais klausimais.

Aukščiausias LGA valdymo organas yra konferencija.

Tarp konferencijų vykdomasis LGA organas yra Valdyba.

LGA įkurta 1991 metais.

LGA įstatai:

LGA pirmininkai:

1991-1992m. - inž. Jonas Laniauskas,

1993-2002m. - prof.  Povilas Suveizdis, 

Nuo 2002m. - dr. Feliksas Zinevičius.

Integravimasis į tarptautinę veiklą

Lietuvos geotermijos asociacija į Tarptautinę geotermijos asociaciją (IGA) priimta 1993m. spalio 20 dieną. Lietuva pradėjo reguliariai gauti „IGA naujienų“ biuletenį, sustiprėjo tarptautiniai ryšiai atsirado geresnių galimybių finansuoti projektus. Lietuvos atstovai dalyvavo ir pateikė pranešimus Pasaulio geotermijos kongresuose (vykstančiuose kas 5 metai) Florencijoje (Italija) 1995m., Beppu-Mariokoje (Japonija) 2000m., Antalijoje (Turkija) 2005m., Balyje (Indonezija) 2010m. Europos geotermijos konferencijose 1999m. Bazelyje (Šveicarija), 2003m. Šegede (Vengrija); Europos geotermijos kongrese 2013m. Pizoje (Italija); tarptautinėse konferencijose JAV, Lenkijoje, Lietuvoje.

1 pav. Tarptautinės Geotermijos asociacijos plakatas

 

Geoterminė energija ir jos panaudojimas

Geotermijos mokslo šaka tirianti žemės šilumą yra glaudžiai susijusi su geologijos, hidrogeologijos, hidrochemijos, geofizikos, energetikos, ekonomikos, ekologijos ir kitais mokslais.

2010 metais geoterminė energija buvo panaudojama 24-se pasaulio valstybėse elektrai gaminti (instaliuotas galingumas - 10715MWe) 78-se valstybėse – šildymui (instaliuotas galingumas - 50583 MW ).

Geoterminis vanduo (garas) panaudojamas:
25 - 50 oC balneologijoje;
10 - 160 oC patalpų šildymui;
10 - 140 oC žemės ūkyje;
40 - 130 oC pramonėje;
90 - 350 oC elektros gamyboje.

Pasaulio Energijos Taryba numato, jog 2050m. atsinaujinančių resursų dalis pirminės energijos suvartojime sudarys 20-40%, o 2100m. - 30-80%. 2000-siais metais pirminės energijos suvartojimas pasaulyje buvo 400EJ (kai E=1018).

Pagal pasaulio energetikos įvertinimą (World Energy Assessment. United Nations Development Programme, 2000m.) atsinaujinančių energijos resursų techninis potencialas:

  EJ/metus
Hidroenergija 50
Biomasė 276
Saulės energija 1575
Vėjo energija 640
Geoterminė energija 5000
Viso: 7600

 

Geotermijos plėtros gairės Lietuvoje

•    1988m. Geologijos institute buvo pradėti geoterminės energijos potencialo Vakarų Lietuvoje įvertinimo moksliniai-tiriamieji darbai.
•    1991m. įkurta įmonė „Geoterma“, kurios pagrindinis uždavinys organizuoti geoterminių jėgainių ir šilumos tinklų statybą, eksploataciją ir gautos šilumos realizavimą vartotojams, užsakyti ir rengti geoterminės energijos gamybos projektus, ekspertizę ir įdiegimą.
•    1992m. Geologijos institutas atliko bendrų Lietuvos geoterminių išteklių įvertinimą.
•    1992-1994m. buvo vykdomas tarptautinis „Baltijos geoterminis projektas“. Projekto dalyvės: Lietuva, Latvija, Danija. Parinkta perspektyvinė geoterminės jėgainės statybos vietovė – Klaipėda.
•    2001m. Klaipėdos pavyzdinė geoterminė jėgainė pradėjo tiekti šilumą į AB „Klaipėdos energija“ tinklus.

Lietuvoje plečiasi geoterminės energijos panaudojimas pastatų šildymui instaliuojant šilumos siurblius (dažniausiai nuo 5 iki 17kW galingumo). Įrengta apie 5500 tokių sistemų, kurių bendra galia - didesnė nei 70MW.

Lietuvoje esančią geoterminę energiją galima panaudoti ir medienai džiovinti, maistui konservuoti, šiltnamiams, žuvų auginimo tvenkiniams, dirvai šildyti, baseinams.

Geoterminis vanduo gali būti panaudojamas balneologijoje, vandens procedūroms sveikatingumo kompleksose, druskos išgarinimui, kelių apšalimo ir dulkėtumo prevencijai.